BRF Irländaren

Aktuellt

Miljöstugan

From v.27 kommer det finnas 3 kärl för kartong/wellpappåtervinning och 1 kärl för tidningar/papper som töms på 1 gång/vecka på torsdagar.


Protokoll från ordinarie årstämma 240612 inkl bilagor

2024-06-28


Bevattning

2024-06-10

Du som vill, får gärna hjälpa till att vattna och ta hand om våra gemensamma innergårdar med planteringar och odlingar. Vi försöker se till att redskap finns tillgängliga för dig som är intresserad. Har du frågor eller vill veta mer, hör av dig till styrelsen.

Tänk på att

2024-06-10

 • Nyttja gärna föreningens grill som står framställd över sommaren, men glöm inte att ta hand om den och hålla den fräsch till nästa granne som vill grilla.

 • Se till att dörrar går igen ordentligt till källaren, portar etc. Sommaren är tyvärr känd som högsäsong för inbrott men tillsammans kan vi försvåra och förebygga att något sånt händer vår föreningen i framtiden.

 • Ni som har husdjur som går eller rastas ute, dom får självklart vara på våra gemensamma gårdar men se gärna till att dom gör sina behov på annan plats.

Kallelse, årsstämma 2024

2024-05-28

Styrelsen kallar till årsstämma onsdag den 12:e juni kl. 18:30 i ljushallen, Blackebergsskolan.

För fullständig kallelse, se länkViktig information till alla boende

2024-05-08

Planerat arbete på fjärrvärmenätet gör att värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

FRÅN: 2024-05-23 KL 15.00
TILL: 2024-05-24 KL 15:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Tack för överseendet.

Mer information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet går att finna på: www.stockholmexergi.se/kundservice/pagaende-arbeten

Akut underhållsarbete på fjärrvärmenätet i Blackeberg

2024-05-06

Stockholm Exergi informerar:

Vi planerar att med kort varsel utföra ett akut underhållsarbete på fjärrvärmenätet i: Blackeberg

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2024-05-06 13:00

till 2024-05-06 20:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Välkommen till vårens gemensamhetsdag!

2024-04-27

Då våren är här önskar vi er hjälp att ta hand om våra gårdar, städa där det behövs och framför allt ha en trevlig dag tillsammans med våra grannar.

NÄR: SÖNDAG 5E MAJ KL 10.00-1 4 .00

VAR: VI KOMMER SAMLAS UTANFÖR PORT 65 OCH SEDAN HÅLLA OSS I NÄROMRÅDET.

Enklare förtäring och dryck kommer serveras på eftermiddagen.

Det kommer hyras in en container till den 5 maj och dagar framåt, för blandat avfall och för alla att nyttja. Så passa på att rensa era förråd, källare och barnvagnsrum.
I denna container får man EJ slänga: Elektronik, Farligt avfall, Asfalt, Blå betong, Jord, Däck, Tryckimpregnerat trä, Vitvaror och Hushållssopor.

Vi önskar också påminna om att:
Lämna inte saker utanför sopkärlen eller på golvet i miljöstugan. Detta leder bara till nedskräpning.

 • Miljöfarligt avfall (färg, lack, bets): Lämna till återvinningscentral eller
  mobil miljöstation

 • Pant: Panta eller lägg i plast/metallkärlen i miljöstugan

 • Hela/fungerande saker: Sälj, skänk till välgörenhet eller släng.

Vårens brf-datum

2024-03-25

Söndag 5 maj Vårsammankomst
Kom ut, grilla, fika och hjälp till att göra vårfint på vår gård!
Mer information kommer
       
Tisdag 21 maj Årsstämma
Skicka in dina eventuella motioner till styrelsen@irlandaren.se
Formell kallelse kommer

Påminnelse om trivselregler

2024-02-07

Vi bor i lyhörda hus. Detta märks tydligare under vintermånaderna då vi spenderar mertid hemma och inomhus. Då är det viktigt med ömsesidig hänsyn, både att:

 • Vara uppmärksam på när du själv gör ljud som kan störa.

 • Ha förståelse och visst överseende med ljud som andra gör.

Våra lägenheter är till för att levas i. Ljud av vardagssysslor, barn och sociala aktiviteter är inte störningar och måste tolereras så länge inte dessa görs utan föruppsatta tider.

Däremot ihållande höga ljud från exempelvis musik eller byggnadsarbete som sträcker sig utanför uppsatta tider är inte tillåtet.

Föreningens ordningsregler finns på vår hemsida, irlandaren.se, och ger merinformation.

Inga regler kan dock täcka varje möjlig situation som kan uppstå, därför uppmanar vi alla boende att visa hänsyn, ha förståelse och använda sunt förnuft.

Ny lagstiftning gällande matavfall

2024-02-07

Från och med 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall.

Det gäller alla boende och alla typer av verksamheter. Med matavfall menas icke flytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett.

Du hittar bruna påsar att använda för matavfall i miljöstugan. Släng bruna papperspåsar med avfall i de bruna tunnorna.

Matavfallskvarnar: Från den 1 januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen.

Mer information finns hos Stockholm Vatten och Avfall på: stockholmvattenochavfall.se

Avgiftshöjning

2023-12-11

Med hänvisning till fortsatt ökande driftkostnader (bl.a. p.g.a. konjunktur, stigande inflation och räntor) har styrelsen beslutat att höja föreningens månadsavgift med 5 % fr.o.m. 1 januari 2024.

Beslutet togs på inrådan av föreningens ekonomiska förvaltare Nabo efter en genomgång av det kommande räkenskapsåret i samband med styrelsens årliga budgetmöte och syftar till att säkra fortsatt stabil ekonomi i föreningen.

(Styrelsen ber om ursäkt för att ovan information inte kommunicerades i samband med senaste infobladet!)

Brandskydd

2023-12-04

Vi vill påminna om:

 • Kontrollera att ni har fungerande brandvarnare. Det är ett viktigt och billigt
  brandskydd.

 • Ta in dörrmattan så den ligger innanför dörren. Likt andra saker ska även den vara i
  bostaden.

 • Se till att det inte står några saker i trapphuset eller i källaren. Det är dels på grund
  av stöldrisken men också av utrymningsskäl.

 • Se till att källardörrar är stängda.

Tack!

2023-12-04

...för allas tålamod och samarbete gällande Stockholm Exergis arbete med bytet av
fjärrvärmeledningar. Arbetet har tyvärr tagit längre tid än planerat, men det ser ut att
snart vara färdigt. Det kommer då inte behöva ske fler avbrott i fjärrvärmen och de
utrymmen som berörts under byggnationen kommer kunna nyttjas som vanligt igen.

Stämmoprotokoll extrastämma

2023-11-14

Protokollet från novembers extrastämma är nu justerat och kan laddas ner här:

Protokoll extra föreningsstämma HSB Brf Irländaren 2023.pdf

Kallelse till extrastämma för beslut om nya stadgar

2023-10-16

Välkommen till extrastämma i Brf Irländaren tisdag 2023-11-14 kl. 18:30. Platsen är styrelserummet mellan port 73 och 75.

Vi har endast en beslutspunkt på dagordningen. Vi ska i en andra läsning besluta om att anta HSB:s nya normalstadgar 2023, som stämman tog beslut om i en första läsning på den ordinarie stämman 2023-05-30.

För att läsa de nya stadgarna och vilka förändringar de innebär, antingen se den kopia du fick tillsammans med kallelsen till den ordinarie stämman eller se nedan.

Dagordning
 1. Föreningsstämmans öppnande

 2. Val av stämmoordförande

 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 4. Godkännande av röstlängd

 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

 6. Godkännande av dagordning

 7. Val av två justerare

 8. Val av minst två rösträknare

 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

 10. Beslut, i en andra läsning, om antagande av HSB Normalstadgar 2023
  Vid ordinarie stämma den 30 maj 2023 fattades följande beslut:
  ”Föreningsstämman beslutar att anta de nya stadgarna i en första läsning”

 1. Föreningsstämmans avslutande

Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Bilagor

HSB BRF Normalstadgar 2023

Fjärrvärmeavbrott

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2023-10-16 08:00
till 2023-10-16 14:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Infoblad september

2023-09-24

Se bifogat anslag:

Infobrev Sep.pdf

Information om byggnation i och kring fastigheterna

2023-08-29

Se bifogat anslag:

Fjärrvärmeledningar och Asfaltering Info.pdf

Stämmoprotokoll

2023-06-20

Protokollet från föreningens årsstämma är nu justerat och kan laddas ner här:

Protokoll Stämma 2023-06-14

Vissa cyklar i källaren behöver flyttas

2023-06-13

Stockholm Exergi kommer utföra arbete med att byta ut fjärrvärmeledningar in till
fastigheten. Detta kommer bl.a. göras i källaren och ett cykelställ (det som står längst i
hörnet på fastigheten) behöver tömmas och cyklarna behöver flyttas till andra
cykelställplatser. Detta behöver vara gjort till den 1a juli.

Vänligen titta efter om din cykel är en av de som står i det uppmärkta stället som
kommer behöva tömmas och hitta en ny plats till den.

Detta görs för att cyklarna inta ska vara i vägen och framför allt inte skadas vid
arbetet. De cyklar som inte tagits bort kommer flyttas när arbetet startar,

Tack för hjälpen

Byte av fjärrvärmeledningar

2023-06-09

Under och efter sommaren kommer Stockholm Exergi byta ut fjärrvärmeledningar som går in till fastigheterna i vår och våra grannföreningar. Detta är ett omfattande arbete som kommer påverka mark och vägar i vår förening men det är något som måste utföras.

Arbetet kommer börja innan industrisemestern utanför port 79, i källaren vid cykelrummet vid samma port. Efter industrisemestern kommer resten utföras som kommer påverka marken vid tvättstugan, port 75 och sträckan mellan port 69 och port 77.

Mer information om detta kommer aviseras löpande.

Föreningsstämma

2023-06-09

Tid: Onsdag den 14:e juni kl 19.00.
Plats: Blackebergsskolan, Björnsonsgatan 132.

Extrastämman för godkännande av nya stadgar kommer hållas efter sommaren. Datum för detta kommer.

Påminnelse

2023-06-09

Nu är det äntligen sommar! Vi vill bara påminna om att hålla port-och källardörrar stängda för att förebygga inbrott, som vi tyvärr sett ske i våra källarförråd. Det är enkelt att glömma en uppställd dörr så vi får alla hjälpas åt.

Förrådsinbrott

2023-05-09

Det har kommit till styrelsens kännedom att flera källarförråd har utsatts för inbrott de senaste dagarna. Med anledning av detta vill vi uppmana dig som boende att…

 1. …kontrollera om ditt förråd är drabbat (och i så fall gärna meddela styrelsen, styrelsen@irlandaren.se)

 2. …vara extra uppmärksam på vilka som släpps in och rör sig i våra fastigheter

Tack!

Äldre nyheter

Informationsblad April 2023

Informationsblad Januari 2023

Informationsblad December 2022

Informationsblad September 2022

Informationsblad November 2021

Informationsblad April 2021

Informationsblad Mars 2021

Informationsblad Februari 2021

Informationsblad December 2020

Informationsblad November 2020

Informationsblad Juni 2020